Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Cum să întocmești, rapid și ușor, Facturile

Nu ai fonduri suficiente pentru implementarea un sistem automat de verificare a codurilor fiscale? Ți-ai dori o soluție la fel de eficientă ca API TVA dar mai economică pentru optimizarea activității contabile?
Verificare TVA Liste de Coduri fiscale este soluția optimă pentru tine! În mod similar cu API TVA, poți interoga liste întregi de cui-uri. Verificare-TVA-Liste-Coduri-Fiscale-Facturare

Facilitatea de import-export a datelor, verificarea corectitudinii codurilor fiscale furnizate de persoanele juridice, te va ajuta să economisești timp, bani, nervi!
Cu Verificare TVA Liste de Coduri fiscale, întocmirea facturilor va fi mult mai rapidă și mai ușoară!

Ce trebuie să știi despre Factură?

Factura se emite obligatoriu de către persoanele impozabile din punct de vedere al TVA (persoane fizice, juridice care desfășoară activități economice), atât pentru evidențiere TVA colectată, cât și pentru înregistrare venituri aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii.

Cum întocmești corect o Factură, fie că ești plătitor de TVA sau neplătitor de TVA ?

1. Factura se întocmește în două sau mai multe exemplare, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii.
  ● Dacă este cazul, înscrii pe factură numărul și data avizului de însoțire a mărfii, data încasării avansului.
2. Factura se întocmește în limba română sau într-o limbă străină, în funcție de opțiunea firmei emitente.
  ● Baza de impozitare a TVA o poți înscrie în lei sau în valută, însă, dacă operațiunea este impozabilă TVA, suma taxei colectate trebuie înscrisă obligatoriu și în lei.
  ● Baza de impozitare în valută se convertește în lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR sau la cursul utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operațiunea realizată.
3. Termenul de emitere al facturii este până cel mai târziu în cea de a-15-a zi calendaristică a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei (data livrării bunurilor, data prestării serviciilor, data acceptării de către beneficiar a situațiilor de lucrări, etc.).
  ● Trebuie să emiți o factură și pentru avansurile încasate în legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii până cel târziu în cea de a-15-a zi a lunii următoare celei în care au fost încasate avansurile

Ce elemente trebuie să conțină, în mod obligatoriu, o Factură?

Conform articolului 319, alineatul 20 din Codul fiscal, o factură trebuie să cuprindă următoarele informații:
● număr de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii pentru identificarea facturii în mod unic;
● data de emitere a facturii;
● data livrării bunurilor/prestării serviciilor sau data încasării unui avans (dacă este anterioară datei de emitere a facturii);
● denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
● denumirea/numele furnizorului/prestatorului cu domiciliul în afara României care și-a desemnat un reprezentant fiscal, respectiv denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal;
● denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală ale beneficiarului (persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă);
● denumirea/numele beneficiarului cu domiciliul în afara României care și-a desemnat un reprezentant fiscal, respectiv denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal;
● denumirea şi cantitatea bunurilor livrate/denumirea serviciilor prestate;
● baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor sau avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar făra taxă, rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ dacă nu sunt incluse în preţul unitar;
● cota de taxă aplicată şi suma taxei colectate, exprimată în lei, în funcţie de cotele taxei;
● menţiunea "autofactură;" dacă factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului,
● în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din Codul Fiscal sau din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
● menţiunea "taxare inversă" dacă clientul este persoană obligată la plata TVA;
● menţiunea "regimul marjei - agenţii de turism" dacă se aplică regimul special pentru agenţiile de turism;
● una dintre menţiunile "regimul marjei - bunuri second-hand", "regimul marjei - opere de artă" sau "regimul marjei - obiecte de colecţie şi antichităţi", dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;
● menţiunea "TVA la încasare" dacă exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii,
● referire la alte facturi sau documente emise anterior, când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiuni.

Când emiți Facturi fără TVA?

Persoanele impozabile din punct de vedere al TVA au obligația să emită facturi fără TVA:
– în situația în care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
– în situațiile în care nu există obligația colectării TVA, cum ar fi de exemplu, operațiunile de livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere a TVA sau neimpozabile în România;
– în cazul operațiunilor scutite de TVA fără drept de deducere (în acest caz nu este obligatorie emiterea facturii, fiind opțiunea furnizorului/prestatorului).

Când ești scutit de obligația de a emite Facturi?

Persoanele juridice sunt scutite de obligația emiterii facturilor dacă realizează următoarele tipuri de operațiuni:
– livrări de bunuri prin magazine de comerț cu amănuntul și prestări de servicii către populație, emiterea de bonuri fiscale fiind obligatorie în acest caz, conform OG 28/1999;
– livrări de bunuri și prestări de servicii furnizate către beneficiari persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fără nominalizarea cumpărătorului:
– transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau abonamentelor;
– accesul pe bază de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, târguri, expoziții.
– livrări de bunuri și prestări de servicii furnizate către beneficiari, persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului:
– livrări de bunuri efectuate prin automate comerciale;
– servicii de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate;
– servicii de reîncărcare electronică a cartelelor telefonice preplătite

Facturează rapid utilizând platforma www.VerificareTVA.ro!
Crează-ți cont de utilizator și verifică GRATUIT, Liste de Coduri Fiscale!