Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Legea nr. 131 din 15 Iulie 2020 privind diminuarea risipei alimentare

Reducerea risipei alimentare

Deșeurile alimentare sunt o problemă globală, care afecteaza bunăstarea și mediul în care trăim, dar și economia.

Reducerea deșeurilor este un obiectiv urmărit de toți operatorii din industria alimentară. Pentru a rezolva problema deșeurilor alimentare, guvernele din întreaga lume își fixează ținte, pun în aplicare noi politici și creează campanii menite să reducă risipa.

În acest scop, in 2016 Parlamentul României a adoptat pe această problemă Legea nr. 217 care definește drept „risipa alimentară” toate produsele care au părăsit circuitul alimentelor destinate consumului uman din cauza deteriorării acestora.

Legea nr. 131 din 15 Iulie 2020 vine in completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare și se adresează operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA ce participă la programe de combatere a risipei alimentare.

Ce modificări sunt aduse prin Legea 131/15 iulie 2020?

Articolul I

La articolul 270 alineatul (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare."

Transferul alimentelor aflate aproape de data expirarii nu este considerat livrare de bunuri și nu există obligația colectării TVA.

Articolul II

Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2019, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4
Operatorii economici care transferă alimente prin donare, potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 și la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."

Cheltuielile sunt deductibile și în situația alimentelor destinate consumului uman, cu data-limită de consum aproape de expirare, altele decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1 și 2, dacă transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare.

2.Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art.6
(1) Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat cu respectarea prezentei legi.
(2) Alimentele transferate se consideră a face obiectul darului manual în sensul art. 1.011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, indiferent de valoare."

3. La anexă, punctul 6 va avea următorul cuprins:

"Pct.6
Operatorii receptori (organizaţii beneficiare) - operatorii din sectorul agroalimentar care desfăşoară activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de respectarea legislaţiei din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la operatorii donatori;

Articolul III

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică și completează în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019, precum și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.”

Diminuarea deșeurilor alimentare are un potențial enorm pentru reducerea resurselor pe care le folosim pentru a produce alimentele pe care le consumăm. Fiind eficienti vom economisi alimente pentru consumul uman, vom economisi bani și vom reduce impactul asupra mediului, asupra producției și consumului de produse alimentare.

Fii la curent cu modificarile legislative referitoare la TVA.

Verifica starea de TVA a partenerilor tăi, alegând modalitatea de acces potrivită.